vimium

  • 追加設定(Option->Custom key mappings)
 map h goBack
 map l goForward
 map i LinkHints.activateMode
 map I LinkHints.activateModeToOpenInNewTab

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2019-03-24 (日) 07:44:02