Create Link にいつも書くやつ

 • 2-comment
  # %title%%newline%# %url%%newline%
 • 2-lines
  %title%%newline%%url%%newline%
 • 1-line
  %title% %url%%newline%
 • Conflu Wiki
  [%title%\|%url%]
 • pukiwiki
  [[%title%>%url%]]
 • Title
  %title%

参考:
Create Link - Chrome ウェブストア


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2020-03-11 (水) 11:11:19